Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Pagina 8 van 9

Op zondag 12 mei 2013 was het World Communications Day, en voor deze gelegenheid had Paus emeritus Benedictus XVI een boodschap geschreven over nieuwe evangelisatievormen en sociale netwerken. Laat ons dus bidden voor alle mensen die mee evangeliseren volgens dergelijke sociale netwerken. Bekijk de video (Engels gesproken) voor meer.

XT3

Wie nog wat tijd over heeft en graag er nog een profiel bij heeft op een ander sociaal netwerk moet zeker ook eens een kijkje nemen op XT3. XT3 betekent ‘Christus in het 3e Millenium‘.
Dit is een interactief sociaal media platform waar je allerlei videos, podcasts, artikels… op terug vindt. Het is een award-winning katholiek online netwerk.
XT3 wil iedereen op de hoogte houden over het laatste nieuws en belangrijke evenementen (vb. WJD) in de katholieke kerk.

GodTube

GodTube is een online videowebsite zoals YouTube, maar dan enkel bedoelt voor filmpjes met een Christelijke boodschap. Dit gaat van trailers van Christelijk geïnspireerde films, tot clips van liedjes , opgenomen getuigenissen, onderrichten… Een website die zeker de moeite waard is om af en toe eens te bezoeken.

ICE-Net

ICE-Net betekent International Catholic Evangelisation Network. Dit is een website van een groep jongeren en jongvolwassenen uit Europa en de rest van de wereld en zich bezig houden met internetevangelisatie. Bijna wekelijks hebben ze een online bijeenkomst waarin er tijd is om hun ervaringen van de afgelopen week te delen, tijd voor input door ervaren mensen over (internet)evangelisatie, maar ook tijd voor missie op facebook, Google+, chatforums…

Zijn er zelf nog websites die je kent?
Of heb je zelf een ervaring of getuigenis die je wil delen met ons over ‘evangeliseren’ op het Internet en sociale netwerken?
Onderaan dit bericht is er ruimte waarop je (al dan niet anoniem) kan reageren.

Heilige Mattias, Apostel.

Helige Mattias, Apostel.

Vandaag vieren we het feest van de Heilige Mattias.
Na de Hemelvaart van de Heer, kozen de apostelen Mattias uit om de plaats van Judas in te nemen en het getal van de twaalf volledig te maken. Mattias was leerling van Jezus en getuige van de verrijzenis geweest.

Bijbeltekst:

Ze stelden er twee voor: Jozef- Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias. Ze spraken dit gebed uit: ‘Heer, U die het hart van alle mensen kent, wijs aan wie van deze twee U hebt uitgekozen om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan.’ Daarop lieten ze hen loten, en het lot viel op Mattias, en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd. (>> Handelingen 1, 23-26)

Traditie:

Volgens de traditie heeft Mattias Ethiopië gekerstend en is hij aldaar gemarteld. Zijn relikwieën werden op last van de heilige Helena overgebracht naar Trier. Hij is de patroon van deze stad.

Meer info:

>> heiligen.net

Moederdag in de Mariamaand

Moederdag en onze hemelse Moeder

Vandaag vieren we moederdag. Met een geschenkje – zelfgemaakt of gekocht, klein of groot – willen we daarmee uitdrukken hoe graag we onze moeder zien, hoe dankbaar we zijn dat ze er is voor ons. In sommige parochies worden de moeders zelfs speciaal bedacht met een bloemetje.

Moederdag is ook een uitstekende gelegenheid om tegelijk onze hemelse Moeder, de moeder van ons allemaal, in de bloemetjes te zetten. Tenslotte bevinden we ons in de mei-maand, de Maria-maand. Vroeger werden alle kapelletjes langs de straten in de mei-maand uitbundig versierd met bloemen. Thuis zouden we ervoor kunnen zorgen dat er bij het Maria-beeld of de Maria-ikoon deze maand altijd mooie, verse bloemen staan. Dat hoeft niet altijd duur te zijn: ik ben er zeker van dat Maria evenveel van veldbloemen houdt, als het maar met een hart vol liefde gegeven is!
Wist je trouwens dat de rozenkrans zijn naam dankt aan het feit dat elk weesgegroetje als een roos voor Maria is?

Dat moederdag ook voor jou een mooie dag mag worden! Een dag speciaal voor je eigen moeder, en – zeker voor wie zijn eigen moeder moet missen – een dag speciaal voor onze hemelse Moeder.

Gebed

Lieve Moeder Maria,
bescherm in uw goedheid
uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld,
bemoedig alle moeders die met veel zorgen zitten,
bewaar allen die u nu al jaren vergeten zijn
en ook ons die nu bij u bidden.
Blijf voor ons allen de moeder van Jezus.

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam,
Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Maria,
wij danken u dat wij vandaag zo met u konden bidden.
Amen

>> Meer gebeden tot Maria

Het wonder van Damiaan

Op 10 mei viert de Kerk de liturgische feestdag van de heilige Pater Damiaan. Het is op 10 mei 1873 dat Damiaan samen met zijn bisschop voet aan land zet op het eiland Molokaï. Na drie maanden zou een medebroeder hem komen aflossen in de melaatsenkolonie. Voor Damiaan staat het al snel vast: dit wordt zijn levenswerk. Hij kijkt niet om en keert niet terug. Drie maanden worden zestien jaar. Waar haalt Damiaan de kracht vandaan om vol te houden? Waarin schuilt het wonder van zijn leven?

De ontmoeting met Jezus

In een brief aan de Engelse dominee Chapman, is Damiaan duidelijk over waar hij de kracht en energie haalt om te blijven volhouden:

“Zonder de aanwezigheid van onze goddelijke Meester in mijn kapel, had ik nooit kunnen volharden in mijn besluit het lot van de Melaatsen van Molokaï te delen. Door de heilige Communie, het dagelijks brood van de priester, voel ik me gelukkig, zeer tevreden (…)”.

Damiaan haalt zijn kracht uit zijn dagelijkse ontmoeting met Jezus in het gebed en in de eucharistieviering. Zoals Jezus, breekt en deelt Damiaan zijn leven met de melaatsen. In Jezus’ voetsporen verricht Damiaan wonderbaarlijke dingen. Van een groep ten dode opgeschreven melaatsen maakt hij zo een levendige gemeenschap van zieke mensen.

Blind zijn de mensen die het niet meer zien zitten, voor wie de toekomst er somber uitziet. Damiaan verdrijft hun somberheid en geeft hun hoop. Doof zijn de mensen die niet meer willen luisteren naar goede raad en bemoedigende woorden. Damiaan spreekt woorden van troost en bemoediging en opent hun de oren. Lammen zijn de mensen lam geslagen door verdriet en tegenslag. Damiaan schenkt hun vertrouwen en geeft hun opnieuw levenskracht.

“Wat je aan de kleinste en minste mensen hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan”. Jezus’ woorden klinken doorheen Damiaans daden. In zijn ontmoeting met de uitgestoten en verbannen melaatsen, ontmoet Damiaan de lijdende Jezus zelf. Als een Simon van Cyrene helpt hij het lijden van zijn melaatsen te dragen.

Damiaan gaat evenwel nog verder. “En als ik de keuze zou hebben de melaatsennederzetting gezond te verlaten”, zo schrijft een zieke Damiaan aan een medebroeder, “dan zou ik zonder aarzelen zeggen: ik blijf hier bij mijn melaatsen tot het einde”. Damiaan blijft bij hen tot het einde.

Het wonder van Damiaan

Zijn radicale keuze voor de melaatsen, in navolging van Jezus, maakt van Damiaan een heilige. Doorgaans verrichten heiligen wonderen. Het wonder van Damiaans leven is dat hij de stap zet naar de uitgestoten medemens. Bij uitstek zijn de melaatsen de onaanraakbaren, de mensen aan de rand van de samenleving met wie niemand zich wil inlaten. Om besmetting met de vreselijke ziekte te voorkomen krijgt Damiaan van zijn oversten nog de raad mee de zieken niet aan te raken.

Maar, net als Jezus, gaat Damiaan naar hen toe en raakt hen aan. Hij omhelst hen, geeft hun bemoedigende schouderklopjes, eet met hen uit dezelfde pot, drinkt met hen uit dezelfde beker, rookt dezelfde pijp, verzorgt hun wonden. Onaanraakbaren worden zo opnieuw mensen, melaatsen meer dan hun ziekte. Ook al is hij zelf niet ziek, Damiaan spreekt niet van ‘ik, gezond’ en ‘zij, melaats’ maar van ‘wij, melaatsen’ nog voor hij zelf ziek is. Door zijn melaatse medemensen aan te raken en besmetting te riskeren, zoekt hij niet bewust het lijden op. Wel integendeel, hij verzacht het lijden van ‘zijn’ melaatsen en geeft hun hun menswaardigheid terug.

En in dat kleine gebaar, een liefdevolle aanraking, een omhelzing, een schouderklopje, troostende woorden, gaat Damiaans wonder schuil. Zoals Sint-Jan Berchmans, vierhonderd jaar geleden schreef: “Heiligheid bestaat niet in het verrichten van buitengewone dingen, maar in het buitengewoon verrichten van gewone dingen”.

Ook wij kunnen anno 2013 met een klein gebaar van goedheid in de voetsporen van Damiaan gaan. Laten wij ons (aan)raken door Damiaans voorbeeld?!

>> Meer lezen over Pater Damiaan.

Bron: damiaandag.be

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

In navolging van Maria en de apostelen, nodigt de Kerk uit om tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen te bidden om de komst van de Heilige Geest.
Op deze pagina vind je dag na dag, negen dagen lang, dagelijks een gebed dat je kan bidden ter voorbereiding op Pinksteren.

Dag 9 : Gebed om zelfbeheersing (18 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest vol goedheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Het is soms zo merkwaardig wat er in ons gebeurt:
dikwijls beminnen we het kwaad meer
dan dat we Gods liefde koesteren.
Het is alsof we onszelf niet in de hand hebben
en er iets anders is dat ons dicteert.
Bevrijd ons oh Geest van die vorm van duisternis,
en breng ons in Gods licht, in zijn warmte.
Leer ons onszelf te beheersen
en daadwerkelijk te kiezen voor God.
Leer ons te leven van binnen naar buiten,
ons te ruste te leggen in Gods aanwezigheid.
Heilige Geest, schenk ons de gave van zelfbeheersing,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 8 : Gebed om zachtmoedigheid (17 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van zachtmoedigheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van het maken van ruzie.
Verlos ons van het scheppen van tweedracht.
Leer ons naar het voorbeeld van en in eenheid met Jezus
vergeving te schenken daar waar nodig is.
Leer ons mensen worden van verzoening,
opdat het evangelie werkelijk leven mag worden
in onze gemeenschappen, in onze huizen,
onze straten, dorpen en steden.
Heilige Geest, maak ons hart zacht en moedig,
schenk ons de gave van ware zachtmoedigheid,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 7 : Gebed om trouw (16 mei ’13)

Heilige Geest, Gij Geest van trouw: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Kom in ons hart en trek ons in het ja-woord van Jezus.
Beziel ons met de trouw zoals Hij die beleefde naar de Vader.
Genees ons van twijfel, van besluiteloosheid,
bevrijd ons van ons heil elders te zoeken dan bij de Heer.
Bevrucht ons met uw vuur opdat wij ook trouw mogen zijn
aan allen die wij vandaag ontmoeten: trouw in de liefde.
Leer ons dit niet alléén te doen, maar in eenheid met Hem,
die beloofd heeft altijd met ons te zijn: Jezus onze Broer.
Kom heilige Geest, schenk ons de gave van trouw,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 6 : Gebed om goedheid  (15 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van goedheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Geef dat het goede in ons tot bloei mag komen,
dat al wat dat remt mag oplossen in Gods licht.
Geef dat wij zo’n samenzijn met elkaar mogen hebben
dat we het goede in mekaar laten ontkiemen.
Bevrijd ons hart van slechte gewoonten,
van allerlei neigingen die het goede in de weg staan.
Heilige Geest, geef ons een warm en doorgoed hart,
ja, schenk ons de gave van Gods goedheid,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 5 : Gebed om vriendelijkheid (14 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van de vriendelijkheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten.
Neem alle kwaadheid jegens wie ook uit ons weg.
Verlos ons van slechte humeurtjes.
Neem dat zure gezicht van ons weg.
Leer ons beminnen en relativeren.
Schenk ons die milde glimlach
die spreekt van Gods Liefde en goedheid.
Heilige Geest, verwarm ons hart
en schenk ons de gave van de ware vriendelijkheid,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 4 : Gebed om geduld (13 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van het geduld: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van elke vorm van ongeduld,
van niet kunnen wachten,
alsof het verlangen vruchteloos zou zijn.
Leer ons ons aan Christus te geven,
ook in duisternis of periode van dorheid.
Leer ons op Hem te vertrouwen,
gelovend dat alles in Gods licht
op z’n tijd ‘goed’ komt.
Leer ons met ons hart te bidden,
opdat we diep vanbinnen mogen aanvoelen
wat het betekent in Gods wil te staan.
Kom heilige Geest,
schenk ons de gave van geduld,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 3 : Gebed om vrede (12 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van vrede ons geschonken.
Gij verandert ons in een nieuwe schepping.
Beziel ons met uw warmte en uw licht,
neem alle oorzaken van onvrede uit ons weg.
Bevrijd ons van elke vorm van haat,
van de neiging verdeeldheid te scheppen,
van het genot van roddel en slechtpraterij.
Maak van ons hart een plaats
waar Gods vrede kan wonen,
waar zijn vrede bemind en gekoesterd wordt.
Maak ons tot vredevolle mensen,
dragers en uitdragers van de Heer.
Ja, schenk ons de gave van Christus’ vrede,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 2 : Gebed om vreugde (11 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van vreugde ons geschonken,
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van negatieve gedachten,
van die gevoelens die ons enkel in verwarring brengen,
van elk donker en doodlopend denken,
van iedere vorm van wanhoop,
van elke neiging tot dwaasheid.
Heilige Geest, geef ons licht en warmte,
schenk ons de gave van de ware vreugde:
leven in de Heer.
Tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 1 : Gebed om liefde (10 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij vuur van liefde ons geschonken,
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van elke liefdeloze houding,
ten opzichte van onszelf,
onze naasten, onze bezigheden.
Bevrijd ons van elke angst ten opzichte van God,
en leer ons onszelf te geven,
naar het voorbeeld, en in eenheid met,
Jezus Christus, onze Broeder en Heer.
Kom Heilige Geest,
schenk ons de gave van het liefhebben,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Bron: bijbelcitaat.be

Beleef Rio in Czestochowa

Komende zomer verwacht men in Czestochowa in Polen meer dan 1000 jonge gelovigen uit de hele wereld voor een fantastische week in de “spirit” van de Wereldjongerendagen in Rio (Brazilië).

Het thema is:

“Go and make disciples of all nations!” Mt 28, 19

Of “Ga en maak alle volkeren tot leerling!” (Mt 28, 19), wat net als op de Wereldjongerendagen in Rio ook het thema is van het European Youth Forum. Deze zin wordt het leidmotief voor de verschillende inhoudelijke momenten.

Wanneer?

Op hetzelfde moment als de wereldjongerendagen in Brazilië.
Van 23- tot en met 28 juli 2013.
Opgelet: de bus vertrekt al op 22 juli, en komt pas terug thuis op 29 juli.

Waar?

In Czestochowa (Polen), de grootste pelgrimplaats in Polen, waar in 1991 de wereldjongerendagen plaats vonden.

Voor wie?

Voor alle jongeren in heel Europa (en de rest van de wereld) tussen 16 en 30 jaar.

Inschrijven?

Inschrijven doe je op de website www.rioinczestochowa.be.

Paus Franciscus aan de jongeren

Paus Franciscus diende op zondag 28 april het Vormsel toe aan 44 gedoopten.

Ongeveer 70.000 jongeren zijn reeds ingeschreven, die in de loop van dit jaar – vergezeld van hun catechisten – gevormd worden; een cijfer dat “het enthousiasme” voor het initiatief aantoont. Het Sacrament van het Vormsel in het Jaar van het Geloof drukt “de volledige en vrije instemming uit met het geloof van het doopsel”. De 44 personen die van overal in de wereld komen, vertegenwoordigden symbolisch “de hele Kerk in de vijf werelddelen”. Zij zijn 11 tot 55 jaar oud en werden door hun bisschoppen gekozen. Zij toonden “het gelaat van de Kerk” die aanwezig is daar “waar de mens leeft en lijdt, om aan iedereen hoop te geven”. Er was ook een gehandicapte persoon bij zijn, om te vertegenwoordigen wie “bevoorrecht zijn in de ogen van de Kerk”, degenen “die al haar aandacht verdienen”.

Tijdens de homilie van de mis had paus Franciscus een belangrijke boodschap en bemoediging voor alle jongeren:

Zo kom ik tot het laatste punt. Het is een uitnodiging tot u, vormelingen en tot u allen: blijf stevig op de weg van het geloof, met vaste hoop op de Heer. Daar ligt het geheim van onze weg! Hij geeft ons de moed om tegen de stroom in te gaan. Jongeren, luister goed: tegen de stroom ingaan; dat doet goed aan het hart, maar er is moed nodig om tegen de stroom in te gaan en Hij geeft ons die moed! Er zijn geen moeilijkheden, beproevingen, onbegrip die ons moeten afschrikken als wij met God verenigd blijven zoals ranken aan de wijnstok, als wij de vriendschap met Hem niet verliezen, als wij in ons leven altijd meer plaats voor Hem maken. Ook en vooral als wij ons arm voelen, zwak of zondig, want God geeft kracht aan onze zwakheid, rijkdom aan onze armoede, bekering en vergeving aan onze zonde. Hij is zo barmhartig de Heer: als wij naar Hem gaan, vergeeft Hij ons altijd. Laat ons vertrouwen hebben in Gods werking! Met Hem kunnen wij grote dingen doen; Hij zal ons de vreugde laten voelen Zijn leerlingen, Zijn getuigen te zijn. Mik op grote idealen, op grote dingen. Wij christenen, wij worden door de Heer niet gekozen voor kleinigheden; mik altijd hoger, op de grote dingen. Jongeren, zet uw leven op het spel voor grote idealen!

Voor wie wil kan de homilie volledig nalezen op de website van rkdocumenten.nl.

Beleef een onvergetelijke ervaring op het katholieke tiener- en jongerenkamp G.O.L.F.

WAT?
G.O.L.F., ook God Offers Love and Forgiveness, is een christelijk tienerkamp voor jongeren georganiseerd door de jongerenwerking van de gemeenschap Maria-Kefas, vzw.
Het is een kamp waar je samen met andere christelijke jongeren kan genieten van spel, muziek, vriendschap, lekker eten, gebed, lofprijzing, leuke ontmoetingen en vooral een pracht ontmoeting met God!

inschrijven

VOOR WIE?
Het G.O.L.F.-kamp is voor tieners en jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

WANNEER?
Van donderdag 22 tot en met zondag 25 augustus 2013.
(De ideale activiteit om jouw vakantie mee af te sluiten. 😉 )

KOSTPRIJS?
75 euro (Of 70 euro voor leden van hetzelfde gezin.)

WAAR?
Vremde (provincie Antwerpen)

 

Tienerweb in een nieuw jasje.

Na enkele maanden, een website die bijna vergeten was, hebben we Tienerweb in een nieuw jasje gestoken.
We hebben de website wat aangepast zodat je nu nog veel sneller informatie kan vinden over onze activiteiten.

Voorlopig is er nog niet veel te vinden op de website, maar we beloven om tegen begin mei al heel wat inhoud en leuke updates te kunnen toevoegen aan de website.

Tot weldra!

Verslag Worship Alive 5 april

Enkele dankgebeden achtergelaten bij het kruis tijdens een WA-avond. Ze kunnen je helpen om in alle omstandigheden de Heer te danken, naar het woord van Paulus

FIL.4,4 Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! FIL.4,5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. FIL.4,6 Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. FIL.4,7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Dankuwel Heer Jezus, dat Gij zelfs slechte gebeurtenissen ten goede keert! Dat Je elke kans tot verzoening aangrijpt! Dank U voor mijn lieve ouders! Dank U voor mijn allerliefste vriendin! Dank u voor mijn leven!

God, bedankt dat U er altijd bent voor mij gelijk wanneer elke seconde van de dag, bedankt voor de liefde, vriendschap die u mij hebt gegeven, u hebt mij de weg geleid en mijzelf mijn eigen weg laten gaan in uw liefde. Bedankt God!

 

Lieve Jezus, ik wil u danken dat u altijd naast mij staat, dat ik altijd op u terug kan vallen. U bent diegene die me vreugde heeft gebracht, die me de weg heeft gewezen, de juiste weg. Dank u Heer voor alle liefde die u mij geeft. Dank Heer.

 

Heer, ik wil u danken omdat ik iedere dag opnieuw meer van uw liefde mag ontdekken doorheen uw woord en sacramenten doorheen de mensen die u mij geeft om mee op weg te gaan.

 

Dank u Heer voor uw overvloeiende liefde voor ons, dat u ons gered hebt en verlost door uw dood aan het kruis.

 

Heer, ik ben u ontzettend dankbaar voor alles wat ik elke dag opnieuw mag ontvangen. En alles wat ik reeds ontvangen heb.

 

Dank u voor de gelovige familie die ik heb gekregen. Dank u dat ik er nooit alleen voor sta, dat U er steeds voor me bent, dat U altijd op me wacht, hoe ver ik ook ben.

 

Ik dank U dat U mij hebt geleerd hoe los te laten dat we alles aan U kunnen overlaten. “Zoek eerst het koninkrijk der hemelen en de rest zal je gegeven worden”.

 

Dank voor de ontmoetingen met mensen, mijn ouders en familie, de steun die u me biedt als ik het moeilijk heb, de veerkracht en het optimisme dat u me geschonken hebt, de vele mooie herinneringen in mijn leven, de herontdekking van mijn geloof.

 

Dank u Heer voor elk aspect van mijn leven, goed en slecht.

 

Dank voor de mensen die proberen om U dichterbij te brengen, die me helpen en steunen in mijn geloof.

Dank voor mijn ouders die me gemaakt hebben tot wie ik ben; dat ze me opgevoed hebben volgens uw ideeën.

Dank dat u me laat denken, ook al zorgt dit vaak voor problemen.

Dank u voor de vreugde van het leven.

 

Dank u Heer voor alle mensen waarop ik kan rekenen als het moeilijk gaat. Dank u

 

Dank u voor het opbouwen van mijn hart.

 

Dank u Heer dat we mogen leven, dat wij mogen bestaan. Dank u dat u altijd bij ons bent en dat u een plan heeft voor ons.

Dank u  Heer dat u zoveel van ons houdt.

 

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2017 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑