Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Categorie: Heiligen (pagina 2 van 3)

Franciscus van Assisi

Vandaag vieren we het feest van Franciscus van Assisi. Hij is ook de heilige voor het Wie-is-het-Heiligen-spel op Worship Alive van 4 oktober.

Franciscus werd geboren in een rijke familie en hij gaf  veel geld uit aan kleren en feestmalen. Hij werd echter ziek, en ontdekte dat zijn ‘vrienden’ hem in de steek lieten. Hij begon dan ook meer te vertrouwen op God dan op mensen.
Eens hij beter was bekeerde hij zich tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen.
In 1209 kreeg hij van de toenmalige paus de toestemming om een kloosterorde te stichten: de Franciscanen. De broeders die intraden deden niet alleen afstand van persoonlijk, maar ook van gemeenschappelijk bezit. Ze werden door Franciscus dan ook de Minderbroeders genoemd.

Hij werd door paus Gregorius IX in 1228 heilig verklaard.

Zalige Moeder Teresa

Gisteren (5 september) vierden we het feest van de zalige Moeder Teresa.
(Zij was ook de eerste heilige bij het spel: “Wie is het?” op Worship Alive van 6 september.)

Moeder Teresa was een zeer bekende katholieke zuster en de stichteres van de Missionarissen van de Naastenliefde. Ze is vooral bekend voor al het werk dat ze deed voor de armen in Calcutta. Ze verlangde dan ook naar die armen, ze wou voor hen zorgen, hen  laten zien dat God er ook was voor hen.
Toen men haar eens vroeg waarom ze dit allemaal deed, antwoordde ze: “God houdt echt van jullie en Hij heeft mij gevraagd dat aan jullie te laten zien.”
In 1979 kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede.

Een veel door Moeder Teresa gebruikt motto:

De vrucht van stilte is het gebed.
De vrucht van het gebed is geloof.
De vrucht van het geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.
 
 

Edith Stein (Teresa Benedicta van het Kruis)

Edith Stein of Teresa Benedicta van het Kruis werd geboren in Wrocław Polen op 12 oktober 1891. Ze was de jongste van elf kinderen en werd geboren in een orthodox joodse familie. In 1904 werd ze atheïste onder invloed van de moderne denkers en biologische wetenschap.

De kennismaking met de autobiografie van de heilige Theresia van Ávila was een keerpunt in haar leven. Ze bekeerde zich tot het katholicisme en liet zich dopen op 1 januari 1922.In 1932 verhuisde ze naar het Instituut voor Pedagogiek in Münster, waar ze de kerkleraar Thomas van Aquino bestudeerde en in 1934 trad ze in bij de orde van de Ongeschoeide Karmelietessen in Keulen onder de naam Teresa Benedicta van het Kruis. Haar zus Rosa liet zich ook dopen in 1936.

Edith ging in 1938 naar een klooster in Echt (Nederland) om aan de Jodenvervolging te ontsnappen. Haar zus trad een jaar later ook in. Edith en Rosa werden op 2 augustus 1938 opgepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werden ze een paar dagen later omgebracht in de gaskamer.

Edith werd in 1987 zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II en in 1998 heilig. Ze is een van de beschermheiligen van Europa en we vieren haar kerkelijke feestdag vandaag.

Heilige Jakobus, Apostel

Vandaag vieren we het feest van de heilige apostel Jakobus.

De heilige Jakobus was de zoon van Zebedeüs en een broer van de heilige Johannes.
Hij was één van de drie leerlingen die aanwezig waren bij de Gedaanteverandering van de Heer. Ook was hij aanwezig bij Jezus’ doodsstrijd en bij andere voorname gebeurtenissen uit het leven van Jezus.
Hij is de eerste apostel die gestorven is aan de marteldood omwille van zijn verkondiging van het Christendom.

 

Heilige Birgitta, patrones van Europa

Vandaag vieren we het feest van de Heilige Birgitta van Zweden.

Birgitta was de stichtster van de birgittinessen en birgitijnen. Tijdens haar leven kreeg ze diverse visioenen en boodschappen van Jezus.
Hier vind je 15 gebeden die door Jezus aan haar geopenbaard zijn. >> gebeden

Op 1 oktober 1999 verklaarde de zalige paus Johannes-Paulus II Birgitta tot voorspreeksters voor de volkeren van Europa.

Feest van Tomas (apostel)

De apotstel Tomas of Thomas (“tweeling”, ook wel Judas Thomas Didymus genoemd) is een van de twaalf leerlingen van Jezus uit het Nieuwe Testament. De uitdrukking “ongelovige thomas” komt van de gebeurtenis die wordt beschreven in Johannes waarbij Tomas zei niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan totdat hij zijn vinger in Jezus’ wonden zou leggen.

En op 3 juli vieren we het feest van de heilige (apostel) Tomas.

Volgens de evangelies behoorde hij tot ‘de twaalf’, de kring van Jezus’ meest intieme leerlingen, die Hijzelf de naam ‘apostel’ gaf (Mattheus 10,3; Markus 3,18; Lukas 6,15; Handelingen 1,13). Soms draagt hij de bijnaam ‘Dydimus’ (= ‘Tweeling’: Johannes 11,16;20,24).

Hij is de geschiedenis ingegaan als ‘de ongelovige Thomas’. Dat komt door de gebeurtenissen na Jezus’ opstanding uit de dood, zoals die verteld worden in het evangelie van Johannes (Joh 20, 19-29):

‘Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 
“Vrede zij u.”
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde, toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: 
“Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.” 
Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 
“Ontvangt de Heilige Geest. Wier zonden jullie vergeven, hun zijn ze vergeven; en wier zonden jullie niet vergeven, hun zijn ze niet vergeven.”
Thomas, een van de Twaalf (ook Didymus genaamd), was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: 
“Wij hebben de Heer gezien.”
Maar hij antwoordde:
“Als ik niet in zijn handen de tekenen van zijn nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven.”
Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 
“Vrede zij u.” 
Vervolgens zei Hij tot Thomas: 
“Kom hier met uw vinder en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig.” 
Toen riep Thomas uit: 
“Mijn Heer en mijn God!” 
Toen zei Jezus tot hem: 
“Omdat je Mij gezien hebt, geloof je? Zalig die niet gezien, en toch geloofd hebben!”‘

Over zijn leven

De Bijbel geeft geen biografische informatie over Tomas. Hij komt ook maar enkele keren voor in de evangeliën. De eerste keer is direct na de opstanding van Lazarus; Jezus wilde terugkeren naar Judea waar de joden hem kort daarvoor wilden stenigen. Tomas zei daarop: “Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.” Hij komt weer voor in het verslag van het Laatste Avondmaal. Jezus zei dat hij een plaats voor zijn discipelen zou bereiden en dan zou terugkomen. Tot slot van die passage zei Jezus: “Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.” Tomas reageerde daarop met: “Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?” Dit ontlokte Jezus zijn uitspraak: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”

Verreweg het bekendst is de passage waarin de discipelen de opgestane Jezus hebben gezien. Tomas was hier niet bij en kon het niet geloven. Hij zei: “Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.” Een week later verscheen Jezus weer; ditmaal was Tomas er wel bij. Jezus zei tegen hem: “Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” Tomas antwoordde: “Mijn Heer, mijn God!” Jezus zei tegen hem: “Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.” 

Patroon

Vanwege de aanval op de heilige Thomas, wordt hij als patroon tegen rugklachten gezien. Hij is voor architecten, bouwvakkers en landmeters de voorspreker bij God. Hij wordt aangeroepen tegen blindheid (‘eerst zien, dan geloven’).

Attribuut

Meestal is Thomas afgebeeld met een winkelhaak.

Meer lezen

Bron: Wikipedia, heiligen.net

Hoogfeest Heilige Apostelen Petrus & Paulus

De apostelen Petrus en Paulus worden door de christenen beschouwd als de stichters van de Kerk van Rome.
Petrus werd door Jezus zelf uitverkoren als eerste paus:
     “Op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen” (Matteüs 16,18)
En Paulus wordt de apostel van de heidenen (ongelovigen) genoemd. Dit omdat hij na zijn bekering overal ging evangeliseren, vooral op plaatsen waar nog geen christenen of joden woonden.

Beide zijn de marteldood gestorven.

Feest van Johannes de Doper

Johannes de Doper, zoon van Zacharias en Elisabeth, was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van koning Herodes die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke Kerk.

Vlak voor de communie herhaalt de priester de woorden van Johannes de Doper:
       “Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld”
Deze mooie woorden nodigen ons uit om écht naar Jezus te kijken als onze verlosser en redder.

>> meer info + bron

Zalige priester Edward Poppe

Priester Edward Poppe, geboren op 18 december 1890 in Temse, was een Vlaamse katholiek priester die in 1999 zalig werd verklaard.

Biografie

Edward was de zoon van een bakker. Hij liep school bij de zusters van de H. Vincentius en bij de Broeders van Liefde. Zijn humaniorastudies voltooide hij aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas, samen met onder anderen Filip De Pillecyn. In Temse was hij actief in de studentenbond Temsche Voorwaarts. Hij studeerde verder aan het seminarie in Gent en aan de Katholieke Universiteit Leuven van 1910 tot 1916 en werd op 1 mei 1916 in Gent tot priester gewijd. Hij werd benoemd als onderpastoor op de parochie Sint-Coleta, een arme wijk in Gent (1916 tot 1918).

Na de Eerste Wereldoorlog verhuisde hij om gezondheidsredenen naar Moerzeke waar hij rector werd van het klooster. Gedurende vier jaar, waarvan de helft te bed, richtte hij zich met woord en pen tot de gelovigen om ze alert te maken voor de zware tijden die volgens hem op handen waren, met de doorbraak van marxismesecularisatie en materialisme.

In 1922 werd hij geestelijk leidsman van de “Centre d’Instruction pour Brancardiers Infirmiers” (C.I.B.I.). De C.I.B.I. in Leopoldsburg werd opgericht om geestelijken, die vanaf 1921 ook dienstplicht moesten vervullen, toe te laten een opleiding tot brancardier-verpleger te volgen. In 1924 stichtte hij het Karmelklooster in Leopoldsburg en bemiddelde voor de oprichting van een school door de Broeders van Liefde.

Poppe overleed op 33-jarige leeftijd in Moerzeke (18 juni 1924). Er ontstond nagenoeg onmiddellijk na zijn dood een verering rond zijn persoon en een bedevaartsstroom kwam op gang naar zijn grafkapel. Velen die hem hadden ontmoet werden geraakt door zijn persoonlijkheid. Kardinaal Jozef Cardijn (stichter van de KAJ) getuigde: “Wie eens priester Poppe gesproken heeft, zal nooit de indruk ervan vergeten. Hij was een echte heilige. Men voelde dat onmiddellijk aan. Hij was een God-drager en een God-gever”. Door vele priesters van de twintigste eeuw, vooral in Vlaanderen, werd hij tot voorbeeld genomen, als een eigentijdse pastoor van Ars.

Levenshouding

Priester Poppe had voorliefde en aandacht voor de armen, de jongeren en de heiligheid van de priesters. Zijn grafschrift geeft beknopt zijn levensfilosofie weer: “Ik sterf liever dan God maar half te dienen”. Enkele van zijn overwegingen: “Mij aanpassen, ik wil wel, maar ik heb er een walg van. Pater, mij aanpassen aan de bestaande gewoonten? O Jezus ik brand van verlangen om mij aan te passen aan Uw Evangelie, aan Uw raden, aan Uw voorbeeld. Aan U en aan Uw heiligen wil ik mij aanpassen … Maar mij aanpassen aan een kleine vuige maat, niet Uw maat, hoe lastig zal dat gaan? Gij hebt toch maar één Evangelie … Geen half Evangelie!”.

Centraal in zijn leven stond de Eucharistie en het geloof dat de geconsacreerde Hostie werkelijk het “Brood des Levens” is: Christus reëel aanwezig. Dit inspireerde hem bij zijn ondersteuning van de door de norbertijnen van Averbode opgerichte Eucharistische Kruistocht voor jongeren.

Eerbetoon

In 1945 werd het diocesaan proces geopend voor zijn zaligverklaring. In juni 1986 werd Poppe eerbiedwaardig verklaard en op 3 oktober 1999 werd hij door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Zijn feestdag wordt gevierd op 10 juni.

Zowel zijn geboortehuis in Temse als het Priester Poppe-museum in Moerzeke staan open voor het publiek.

In 1954 werd het Pius X-domein afgesplitst van het park van het voormalige kasteel Nieulant, met het doel er een begraafplaats te bouwen voor priester Poppe. Architect Jozef Lantsoght uit Brugge kreeg hiervoor opdracht van het Priester Edward Poppe-comité. De bouwwerken werden aangevat op 23 oktober 1960 en op 10 september 1961 werd de kapel ingezegend. Op 9 september 1962 werden de stoffelijke resten van de priester overgebracht van het kerkhof achter de Sint-Martinuskerk naar de nieuwe kapel.

In 2001 kocht de Congregatie van de Broeders van Liefde het kasteeldomein in Moerzeke aan en richtte er een opleidings- en bezinningscentrum in op, onder de naam van Priester Edward Poppe.

Lectuur

priester Edward Poppe

Zelf kan je op een leuke manier het hele verhaal van priester Edward Poppe nalezen in de strip “het schone avontuur van een bakkersjongen”.

Meer info: kathostrip.wordpress.com

 

 

 

 

Gebed voor de heiligverklaring van de Zalige Edward Johannes Maria Poppe

Goede Vader in de hemel,
Wij loven U omdat Gij ons
de Zalige priester Poppe hebt gegeven.
Moge hij, van bij U, ons blijvend nabij zijn in deze tijd
waarin wij zoveel nood hebben aan heiligen en getuigen
van uw Leven en Liefde.
Moge hij ons leren uw heilige Wil te volbrengen en steeds,
in vreugde en droefheid, op uw barmhartigheid te vertrouwen.
Mogen wij, zoals hij, Jezus mateloos leren liefhebben
in zijn Woord en Eucharistie.
Mogen wij altijd ingaan op de ingevingen
van uw Heilige Geest in ons gebed
en in alle omstandigheden van het leven.
Mogen wij, zoals hij, Uw Kerk op weg liefhebben.
Moge zijn heiligverklaring aan de Kerk
van het derde millennium een krachtig impuls geven
in haar voorname zorg voor armen en kleinen,
in haar vorming van priesters en opvoeders
die ze nodig heeft in school, parochie en gezin
om de tekenen van de tijd te verstaan
en de nieuwe evangelisatie te realiseren.
Met aandrang vragen wij U, goede Vader,
toon ons de weg naar Uw Zoon
samen met zijn en onze allerheiligste Moeder Maria,
van wie de Zalige priester Poppe zoveel hield.

Onze Vader …
Wees Gegroet …
Eer aan …

 

Bron: nl.wikipedia.org, heiligen.net, katholiekeschool.be

Heilige Mattias, Apostel.

Helige Mattias, Apostel.

Vandaag vieren we het feest van de Heilige Mattias.
Na de Hemelvaart van de Heer, kozen de apostelen Mattias uit om de plaats van Judas in te nemen en het getal van de twaalf volledig te maken. Mattias was leerling van Jezus en getuige van de verrijzenis geweest.

Bijbeltekst:

Ze stelden er twee voor: Jozef- Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias. Ze spraken dit gebed uit: ‘Heer, U die het hart van alle mensen kent, wijs aan wie van deze twee U hebt uitgekozen om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan.’ Daarop lieten ze hen loten, en het lot viel op Mattias, en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd. (>> Handelingen 1, 23-26)

Traditie:

Volgens de traditie heeft Mattias Ethiopië gekerstend en is hij aldaar gemarteld. Zijn relikwieën werden op last van de heilige Helena overgebracht naar Trier. Hij is de patroon van deze stad.

Meer info:

>> heiligen.net

Oudere berichten Nieuwere berichten

© 2019 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑