Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Categorie: Heiligen (pagina 1 van 3)

De kleine Juliana

Dit mooi verhaal zal via de figuur van de Heilige Juliana van Cornillon het hart van de jongsten verwarmen voor de realiteit van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de geconsacreerde wijn en brood en het feest van Sacramentsdag.

Wie is de kleine Juliana?

Juliana van Cornillon is een grote Luikse Heilige. Ze werd geboren in 1192 in Retinne, in België. Als kind heeft zij een heel mooie vriendschap met Jezus beleefd. Eenmaal volwassen is ze religieuze en priorin van het klooster van Cornillon, in Luik. Ze is vooral bekend omdat ze het feest van Sacramentsdag heeft gepromoot en een van haar vrienden die Paus werd heeft dat feest voor de hele wereldkerk ingesteld. Een geïllustreerd boekje voor kinderen werd gepubliceerd, en vertelt heel het verhaal. Benedictus XVI heeft de geschiedenis van Juliana besproken op 17 november 2010 in een algemene audiëntie.

Wat is dat, sacramentsdag?

Het is een feest dat de aanwezigheid van Jezus in de wereld onder de vorm van zijn Lichaam en zijn Bloed viert, zijn werkelijke aanwezigheid in het Brood en de Wijn, in de Eucharistie. Het wordt ook het ‘Feest van het Heilig Sacrament’ genoemd. Het wordt gevierd op de donderdag of de zondag die volgt op het Feest van de Heilige Drievuldigheid, meestal in juni, als er maximaal licht is. Het is dankzij Juliana dat dit feest door de Paus werd ingesteld in 1264.

Uitstap in de geboortestreek van Juliana

Het parcours bevindt zich ongeveer 15 km ten noorden van Luik, in België, in de regio van de Basse-Meuse. De wandeling begint aan de ouderlijke hoeve van Juliana in Retinne waar de waterloop haar bron vindt tot aan de monding in de Maas in Hermalle-sous-Argenteau. Een familiale wandeling van 11 km, en weinig niveauverschillen, met de mogelijkheid om even halt te houden in Val Sainte Julienne (Saive) of langs de vijvers van de Julienne (Argenteau, verbruikzaal, vijvers en speeltuin).

Op het plan dat je kan downloaden,worden er heel wat activiteiten voorgesteld om je te amuseren, en om de kleine Juliana te leren kennen en ontdekken. Van Retinne tot Val Sainte Julienne,  zijn er 4 km gemarkeerde paden en dan volg je de GR5 gedurende 7 km vanaf de Val Sainte Julienne (Saive) tot aan de monding van de rivier ‘la Julienne’ in de Maas.

Het verhaal van Pater Damiaan

Vandaag vieren we het feest van de Heilige Pater Damiaan.

Hier vind je een film over het leven van Damiaan: Het verhaal van Pater Damiaan
Vorig jaar schreven we al een uitgebreider artikel over hem: Het wonder van Damiaan

 

Heilige apostelen Filippus en Jakobus

Filippus was, net als Petrus en Andreas, afkomstig uit Betsaida. Hij was aanvankelijk een leerling van Johannes de Doper, maar volgde daarna Jezus, die hem riep om deel uit te maken van de twaalf apostelen. Hij was de apostel die aan Natanaël (Bartolomeus) aankondigde dat hij de Messias had ontmoet. Door de heilige Johannes weten wij dat Filippus aanwezig was op de bruiloft van Kana, waar Jezus zijn eerste wonder verrichtte. Uit het verhaal van de broodvermenigvuldiging kan men afleiden, dat Filippus degene was die met de voedselvoorziening was belast: hij rekent aanstonds uit hoeveel geld nodig is – ongeveer 200 denariën – om de honger van de daar verzamelde menigte te stillen. Hij bemiddelt samen met Andreas voor de Griekse pelgrims, vrome heidenen die Jezus verlangden te zien. Het is eveneens Filippus die in de zaal van het Laatste Avondmaal de Heer vraagt hem de Vader te tonen (evangelie van vandaag: Joh. 14,6-14; en Jezus antwoordt: “Wie Mij ziet, ziet de Vader.” Dus laten we ons inspannen om Jezus steeds beter en beter te leren kennen!).
Door de traditie wordt Filippus beschouwd als de evangelisator van Frygië (Klein-Azië), waar hij als martelaar de kruisdood stierf.

Jakobus, een familielid van Jezus, wordt ‘de mindere’ genoemd, om hem te onderscheiden van de broer van Johannes. Hij was de eerste bisschop van Jeruzalem en ontplooide een sterke evangelisatie-activiteit onder de Joden van die stad.
De traditie beeldt hem af als een streng man, veeleisend voor zichzelf maar vol van goedheid jegens de anderen.
Hij was een zuil van de jonge Kerk, samen met Petrus en Johannes. Hij stierf als martelaar in Jeruzalem rond het jaar 62.
Hij is de schrijver van één van de katholieke brieven in het Nieuwe Testament: “De Brief van Jakobus” (na de Brief van Paulus aan de Hebreeën).

De apostel Filippus ligt sinds 570 begraven te Rome in de basiliek van de Twaalf Apostelen. Omdat zijn relieken werden gevoegd bij die van Jakobus de Mindere, hebben zij samen hun feestdag sinds het Tweede Vaticaans Concilie op 3 mei.

Hoogfeest Maria-Boodschap

Het hoogfeest van Maria-Boodschap, ook wel de Aankondiging van de Heer genoemd. We vieren dit feest op 25 maart, dus exact 9 maanden voor Kerstmis.

Aankondiging van de geboorte van Jezus
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret, naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ ‘Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel. ‘Ik heb geen omgang met een man.’ De engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet, uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon; zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar zesde maand.  Want voor God is niets onmogelijk.’ Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg.

>>Lucas 1, 26-35

Heilige Maria,
wij eren u voor de manier waarop
u uw plannen opgegeven hebt en
uzelf volledig onderworpen hebt aan God.
Leer ons hetzelfde te doen.

Hoogfeest Jozef van Nazareth

Jozef van Nazareth, we kennen hem allemaal als de voedstervader van Jezus. Vandaag vieren we zijn feest: “Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria”.

Hij is de beschermheilige van timmerlieden en arbeiders in het algemeen maar ook onder andere de patroonheilige van België en het gezin.

Heer, geef me het nederige,
rechtvaardige hart van St. Jozef.
Help me de mensen die U aan mij
hebt toevertrouwd lief te hebben en
te waarderen en verstandig te leiden op uw pad.

 

Feestdag van Cyrillus en Methodius

Vandaag is het het feest van Cyrillus en Methodius. Ze waren broers en kwamen uit Thessalonica.
In hun tijd was het zo dat wie christen wou worden de Latijnse taal moest beheersen. Cyrillus en Methodius waren de eersten die de Slavische taal gebruikten in hun prediking en onderricht. Ze maakten vertalingen van de liturgie en bijbelteksten.

Bij paus Hadrianus II kregen ze het voor mekaar om het Latijn in de diensten te vervangen door de Slavische taal en werden ze ook tot bisschop gewijd. Cyrillus stierf in Rome tijdens datzelfde bezoek.

Methodius ging terug naar zijn Slavisch volk om het christelijk geloof verder te verbreiden. Hij werd tegengewerkt door zijn collega-bisschoppen uit zijn omgeving. Uiteindelijk werd hij verbannen naar een Duits stadje (Ellwangen). Daar werkte hij nog verder aan de vertaling van de bijbel en de liturgie. Methodius heeft naar het schijnt de Slavische koning samen met zijn hofhouding tot het christelijk geloof gebracht.

Paus Johannes-Paulus II riep Cyrillus en Methodius uit tot medepatronen van Europa. Daarvoor waren ze al patronen van alle Slavische landen en volken. Ook bij onweer wordt hun voorspraak ingeroepen.

Cyrillus wordt afgebeeld als bisschop met bekeerden rondom zich. Soms reikt een Engel hem ook de 2 stenen tafelen aan uit de hemel om ze over te schrijven.
Methodius wordt meestal afgebeeld met een afbeelding van het Laatste Oordeel. Hij gebruikte die naar het schijnt graag in zijn prediking.

Feest heilige Don Bosco

Vandaag vieren we het feest van de heilige Giovanni (Don) Bosco, een Italiaanse priester die vooral bekend is van al het werk hij deed voor kansarme jongeren.

Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos en verloren. Hij wilde een eind maken aan die sociale wantoestanden. Daarom begon hij ze uit te nodigen en zo groeide een centrum waar de jongens terecht konden.
Giovanni probeerde goede arbeidsovereenkomsten af te sluiten tussen werkgevers, de jongens en hemzelf. Hij bouwde huizen, waar arme jongens konden uitgroeien tot geschoolde werkkrachten, eerlijke mensen en goede Christenen.

Later stichtte hij ook de Salesianen en de Zusters van Don Bosco. Zo groeide het werk van Giovanni voor jongeren wereldwijd.

>>Bron: Wikipedia

Maria Onbevlekt Ontvangen

We vieren vandaag het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Dit feest wordt 9 maanden voor de geboorte van Maria gevierd. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat op 8 december 1954 werd afgekondigd door paus Pius IX. Het dogma zegt dat Maria ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Maria is in heel haar leven nooit met enige zonde bevlekt geweest, dus ook niet met de erfzonde. Daardoor kon ze de moeder van God worden.

De Rooms-Katholieke Kerk zegt dat de Onbevlekte Ontvangenis noodzakelijk is omdat Jezus zonder deze onbevlekte ontvangenis “Zichzelf genadig” zou zijn geweest (omwille van de Drie-eenheid). Het zou geen genade zijn geweest indien God een mirakel zou hebben uitgevoerd om Jezus tegen de zonde te beschermen. God kan niet door de zonde worden aangetast of beïnvloed omdat Hij perfect heilig is. Dit geldt ook voor Jezus.

In 1858 heeft Maria dit dogma in Lourdes op vraag van Bernadette aan haar bevestigd.

Feest van apostelen Simon en Judas

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt op één dag het apostelfeest gevierd van zowel Simon de IJveraar als Judas Thaddeüs.

Marteldood 
Op 28 oktober viert de Katholieke Kerk het liturgische feest van de heilige apostelen Simon de IJveraar en Judas Thaddeüs. De reden daarvoor is dat zij volgens een overlevering op dezelfde plaats en tijd de marteldood zouden zijn gestorven.

Heilige Simon
Simon staat op de apostellijst van de Evangeliën op de elfde plaats. De enige informatie die de Bijbel over hem verstrekt is dat hij afkomstig was van Kana en dat hij de bijnaam ‘de IJveraar’ droeg.

Heilige Judas
Judas, ook Thaddeüs geheten, is de apostel die bij het Laatste Avondmaal aan Jezus vroeg waarom Hij zich alleen aan discipelen en niet aan de wereld zou openbaren (Joh. 14,22).

Bron: >> rkk.nl

 

Feest van de Heilige Lucas

Vandaag vieren we het feest van de heilige Lucas.

Lucas is de schrijver van het Evangelie volgens Lucas en van Handelingen.
Er is echter weinig bekend over hem.  Volgens de overlevering was hij afkomstig uit de Syrische stad Antiochië en waarschijnlijk van heidense afkomst (dus geen jood, maar een Griek). Ook wordt verondersteld dat hij een trouwe metgezel van Paulus was. Dat vermoeden wordt nog eens versterkt door het feit dat sommige stukken in de Handelingen, waarin Paulus een hoofdrol vertolkt, in de wij-vorm geschreven zijn, alsof Lukas er zelf bij was.

Omdat Lucas een arts was, wordt hij gezien als patroonheilige van artsen. Ook de schilders en beeldsnijders hebben hem als patroonheilige.
In de beeldende kunst wordt hij voorgesteld als een stier.

meer info: >> Heilige Lucas

Oudere berichten

© 2019 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑