Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Categorie: Bezinning (pagina 2 van 2)

Pinksteren

Pinksterfeest

Vandaag vieren we het feest van Pinksteren. Het is na Kerst en Pasen de belangrijkste christelijke feestdag van het jaar. We herdenken dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen. De dagen na Hemelvaart waren de leerlingen verward en stuurloos maar Jezus had beloofd de Heilige Geest te sturen die hen zou helpen en kracht geven om te getuigen van het evangelie. Op Pinksteren, 10 dagen na Jezus’ Hemelvaart kwam de Heilige Geest over de apostelen. Na het Pinksterfeest waren de leerlingen van Jezus niet meer bang en durfden ze naar buiten om het geloof uit te dragen. Ze spraken vreemdelingen toe en konden ze verstaan in hun eigen taal.

Eerste lezing 19 mei:

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen ver­deeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: ‘Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeers? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopota­mie, van Judea en Kappadocie, van Pontus en Asia,
van Frygie en Pamfylie, Egypte en het gebied van Libie bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.
                                                                                                                                                                 (>> Handelingen 2, 1-11)
 

Bron: Pinksteren

Moederdag in de Mariamaand

Moederdag en onze hemelse Moeder

Vandaag vieren we moederdag. Met een geschenkje – zelfgemaakt of gekocht, klein of groot – willen we daarmee uitdrukken hoe graag we onze moeder zien, hoe dankbaar we zijn dat ze er is voor ons. In sommige parochies worden de moeders zelfs speciaal bedacht met een bloemetje.

Moederdag is ook een uitstekende gelegenheid om tegelijk onze hemelse Moeder, de moeder van ons allemaal, in de bloemetjes te zetten. Tenslotte bevinden we ons in de mei-maand, de Maria-maand. Vroeger werden alle kapelletjes langs de straten in de mei-maand uitbundig versierd met bloemen. Thuis zouden we ervoor kunnen zorgen dat er bij het Maria-beeld of de Maria-ikoon deze maand altijd mooie, verse bloemen staan. Dat hoeft niet altijd duur te zijn: ik ben er zeker van dat Maria evenveel van veldbloemen houdt, als het maar met een hart vol liefde gegeven is!
Wist je trouwens dat de rozenkrans zijn naam dankt aan het feit dat elk weesgegroetje als een roos voor Maria is?

Dat moederdag ook voor jou een mooie dag mag worden! Een dag speciaal voor je eigen moeder, en – zeker voor wie zijn eigen moeder moet missen – een dag speciaal voor onze hemelse Moeder.

Gebed

Lieve Moeder Maria,
bescherm in uw goedheid
uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld,
bemoedig alle moeders die met veel zorgen zitten,
bewaar allen die u nu al jaren vergeten zijn
en ook ons die nu bij u bidden.
Blijf voor ons allen de moeder van Jezus.

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam,
Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Maria,
wij danken u dat wij vandaag zo met u konden bidden.
Amen

>> Meer gebeden tot Maria

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

In navolging van Maria en de apostelen, nodigt de Kerk uit om tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen te bidden om de komst van de Heilige Geest.
Op deze pagina vind je dag na dag, negen dagen lang, dagelijks een gebed dat je kan bidden ter voorbereiding op Pinksteren.

Dag 9 : Gebed om zelfbeheersing (18 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest vol goedheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Het is soms zo merkwaardig wat er in ons gebeurt:
dikwijls beminnen we het kwaad meer
dan dat we Gods liefde koesteren.
Het is alsof we onszelf niet in de hand hebben
en er iets anders is dat ons dicteert.
Bevrijd ons oh Geest van die vorm van duisternis,
en breng ons in Gods licht, in zijn warmte.
Leer ons onszelf te beheersen
en daadwerkelijk te kiezen voor God.
Leer ons te leven van binnen naar buiten,
ons te ruste te leggen in Gods aanwezigheid.
Heilige Geest, schenk ons de gave van zelfbeheersing,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 8 : Gebed om zachtmoedigheid (17 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van zachtmoedigheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van het maken van ruzie.
Verlos ons van het scheppen van tweedracht.
Leer ons naar het voorbeeld van en in eenheid met Jezus
vergeving te schenken daar waar nodig is.
Leer ons mensen worden van verzoening,
opdat het evangelie werkelijk leven mag worden
in onze gemeenschappen, in onze huizen,
onze straten, dorpen en steden.
Heilige Geest, maak ons hart zacht en moedig,
schenk ons de gave van ware zachtmoedigheid,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 7 : Gebed om trouw (16 mei ’13)

Heilige Geest, Gij Geest van trouw: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Kom in ons hart en trek ons in het ja-woord van Jezus.
Beziel ons met de trouw zoals Hij die beleefde naar de Vader.
Genees ons van twijfel, van besluiteloosheid,
bevrijd ons van ons heil elders te zoeken dan bij de Heer.
Bevrucht ons met uw vuur opdat wij ook trouw mogen zijn
aan allen die wij vandaag ontmoeten: trouw in de liefde.
Leer ons dit niet alléén te doen, maar in eenheid met Hem,
die beloofd heeft altijd met ons te zijn: Jezus onze Broer.
Kom heilige Geest, schenk ons de gave van trouw,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 6 : Gebed om goedheid  (15 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van goedheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Geef dat het goede in ons tot bloei mag komen,
dat al wat dat remt mag oplossen in Gods licht.
Geef dat wij zo’n samenzijn met elkaar mogen hebben
dat we het goede in mekaar laten ontkiemen.
Bevrijd ons hart van slechte gewoonten,
van allerlei neigingen die het goede in de weg staan.
Heilige Geest, geef ons een warm en doorgoed hart,
ja, schenk ons de gave van Gods goedheid,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 5 : Gebed om vriendelijkheid (14 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van de vriendelijkheid: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten.
Neem alle kwaadheid jegens wie ook uit ons weg.
Verlos ons van slechte humeurtjes.
Neem dat zure gezicht van ons weg.
Leer ons beminnen en relativeren.
Schenk ons die milde glimlach
die spreekt van Gods Liefde en goedheid.
Heilige Geest, verwarm ons hart
en schenk ons de gave van de ware vriendelijkheid,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 4 : Gebed om geduld (13 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van het geduld: ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van elke vorm van ongeduld,
van niet kunnen wachten,
alsof het verlangen vruchteloos zou zijn.
Leer ons ons aan Christus te geven,
ook in duisternis of periode van dorheid.
Leer ons op Hem te vertrouwen,
gelovend dat alles in Gods licht
op z’n tijd ‘goed’ komt.
Leer ons met ons hart te bidden,
opdat we diep vanbinnen mogen aanvoelen
wat het betekent in Gods wil te staan.
Kom heilige Geest,
schenk ons de gave van geduld,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 3 : Gebed om vrede (12 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van vrede ons geschonken.
Gij verandert ons in een nieuwe schepping.
Beziel ons met uw warmte en uw licht,
neem alle oorzaken van onvrede uit ons weg.
Bevrijd ons van elke vorm van haat,
van de neiging verdeeldheid te scheppen,
van het genot van roddel en slechtpraterij.
Maak van ons hart een plaats
waar Gods vrede kan wonen,
waar zijn vrede bemind en gekoesterd wordt.
Maak ons tot vredevolle mensen,
dragers en uitdragers van de Heer.
Ja, schenk ons de gave van Christus’ vrede,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 2 : Gebed om vreugde (11 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij Geest van vreugde ons geschonken,
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van negatieve gedachten,
van die gevoelens die ons enkel in verwarring brengen,
van elk donker en doodlopend denken,
van iedere vorm van wanhoop,
van elke neiging tot dwaasheid.
Heilige Geest, geef ons licht en warmte,
schenk ons de gave van de ware vreugde:
leven in de Heer.
Tot in lengte van dagen.
Amen.

Dag 1 : Gebed om liefde (10 mei ’13)

Heilige Geest,
Gij vuur van liefde ons geschonken,
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van elke liefdeloze houding,
ten opzichte van onszelf,
onze naasten, onze bezigheden.
Bevrijd ons van elke angst ten opzichte van God,
en leer ons onszelf te geven,
naar het voorbeeld, en in eenheid met,
Jezus Christus, onze Broeder en Heer.
Kom Heilige Geest,
schenk ons de gave van het liefhebben,
tot in lengte van dagen.
Amen.

Bron: bijbelcitaat.be

Nieuwere berichten

© 2019 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑