Tienerweb

Een katholieke ontmoetingsplaats voor tieners en jongeren.

Categorie: Bezinning (pagina 1 van 2)

Come to Me!

GMK Jeugd, onze band Crosswind en KCV Jongeren organiseren een gebedsavond! Niet zomaar een avond, maar een avond die overal in de wereld gehouden zal worden! Iedereen in zijn eigen land, in zijn eigen parochie; duizenden jongeren die op hetzelfde moment aan het bidden zijn.

Deze avond zal ook een viering + het ontvangen van een askruisje bevatten.

Let’s unite in prayer!
Let’s give thanks for this grace that God constantly gives us!
Let’s praise the Lord for choosing us to be a gift for the Church!
Let’s meet in Spirit and pray for the conversion and renewal of all the youth in this world!

Come to Me! is His invitation to us.

Na de gebedstijd en de viering is er mogelijkheid tot ontmoeting, gezellig samenzijn.

Wanneer: 18 februari 2015 om 19u

Waar: Gent – Sint-Pauluskerk (vlakbij het station van Gent-Sint-Pieters!)

Evenement: Facebook

Voor diegene die meer uitleg willen over het internationale gebeuren ūüôā >>¬†PDF

Pasen: De kern van ons geloof

We vierden onlangs Pasen. Maar weten jullie ook dat dàt juist de kern van ons christelijk geloof is? Als we ons geloof in een paar woorden zouden moeten samenvatten, dan is het dit: Jezus heeft voor ons geleden, Hij is voor ons gestorven en Hij is op de derde dag verrezen. Hij is onze Redder en Verlosser, Hij is onze Heer!

Op Goede Vrijdag herdachten we het lijden en sterven van Jezus. Hij heeft zomaar voor ons al onze zonden op zich genomen – want wat had Hij is godsnaam verkeerd gedaan? -, heeft er veel voor afgezien en is er zelfs aan gestorven. Maar Hij deed dat uit liefde voor ons: Hij wilde voor ons de weg naar de Vader in de hemel weer vrij maken. Hij heeft ons werkelijk verlost, gered uit onze zonden!

Met Pasen is Jezus dan verrezen. Hij is opgestaan uit de dood en Hij verscheen aan zijn leerlingen, nu eens hier, dan eens daar. Elke keer toonde Hij hun zijn wonden, om te tonen dat Hij het √©cht was, dezelfde die zo geleden had. Maar Hij at ook met hen (vb. in de bovenzaal met de apostelen, of later op het strand, toen de apostelen weer eens niks gevangen hadden op het meer), Hij trok met hen mee (vb. de Emma√ľsgangers). Enzovoort. Vele verhalen staan zo opgetekend in de bijbel: dan hier, dan daar verscheen de verrezen Jezus. We mogen Hem echt onze Heer (onze Meester) noemen! Hij geeft ons het √©chte leven en ook het eeuwige leven.

40 dagen lang zal Jezus zo na zijn verrijzenis bij zijn leerlingen blijven, voordat Hij weer opstijgt naar zijn Vader in de hemel. Onze paastijd duurt zelfs 50 dagen, tot de dag van Pinksteren toe, de dag waarop de apostelen de H. Geest ontvingen.

Zalig Kerstfeest!

“Vreest niet, want zie,
ik verkondig u een vreugdevolle boodschap
die bestemd is voor heel het volk.
Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer,
in de stad van David.
En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.‚ÄĚ

– Lucas 2, 1-14

Worship Alive 6 december Bijbelteksten

Afgelopen Worship Alive kwamen tijdens het bidden enkele bijbelteksten naar voor. Het kan heel waardevol zijn om deze nu nog eens terug te lezen!
(Heb je er zelf ook nog een opgeschreven, laat het ons weten!)

Romeinen 5, 6-10:

Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde  tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, eenmaal gerechtvaardigd door zijn bloed, dankzij Hem gered worden van de toorn. Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder is het dat wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven.

>> bron: Willibrordbijbel

 

Feest van Kruisverheffing

Vandaag vieren we het feest van Kruisverheffing.

Het Heilig Kruis werd Рnaar overgeleverde verhalen Рgevonden door Sint-Helena, de moeder van Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en liet opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder ontdekt zou zijn.

De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing gaat terug tot de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalemop 13 september 335. Deze kerk werd gebouwd in opdracht van Helena, op de plaats waar  het lichaam van Christus tussen kruisdood en verrijzenis was te rusten gelegd; meer bepaald op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha. Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis aan het volk getoond.

Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. Vooral vanaf de kruistochten ontstond een onstuitbare verspreiding van kruis-relieken en aansluitend werd het feest van de Kruisverheffing gevierd op de plaatsen waar de relieken terecht kwamen.

bron: wikipedia

Gebedswake voor de vrede

Filmpje van op YouTube die ’s avond live werd uitgezonden van de gebedswake met onze Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein in Rome.

De vredesoproep van Paus Franciscus aan iedereen (zondag 1 september):

Geliefde broers en zussen, goede dag!

Vandaag wil ik de tolk zijn van de kreet die met groeiende angst opstijgt op alle plaatsen van de aarde, bij elk volk, uit het hart van elkeen, vanuit de hele grote familie van de mensheid: de kreet om vrede! Deze schreeuw zegt met kracht: we willen een vredevolle wereld; we willen mannen en vrouwen van vrede zijn, we willen dat in onze samenleving, verscheurd door verdeeldheid en conflicten, de vrede zou uitbreken. Nooit meer oorlog! Nooit meer oorlog! De vrede is een te kostbaar geschenk dat moet bevorderd en beschermd worden.

Ik beleef met scherpe pijn en bezorgdheid de vele conflictsituaties op onze aarde. In deze dagen wordt mijn hart diep gekwetst door wat in Syri√ę gebeurt. De dramatische ontwikkelingen die staan te gebeuren vervullen mij met angst.
Bij deze zend ik een sterke oproep voor de vrede; een oproep die uit het diepste van mezelf komt. Het gebruik van wapens veroorzaakt zoveel lijden, zoveel verwoesting, zoveel leed in dat gefolterde land, in het bijzonder bij de weerloze burgerbevolking! Laat ons denken aan de vele kinderen die nooit het licht van de toekomst zullen zien. Met klem veroordeel ik het gebruik van chemische wapens. Ik draag nog altijd de vreselijke beelden van de voorbije dagen in mijn geest en in mijn hart. Over onze daden vellen God en de geschiedenis een oordeel waaraan men niet kan ontkomen. Nooit leidt het gebruik van geweld tot vrede. Oorlog brengt oorlog; geweld roept geweld op!
Aan alle partijen in het conflict vraag ik met al mijn kracht dat ze naar de stem van hun geweten luisteren, zich niet opsluiten in hun eigen belangen, maar de tegenstrever zien als een broer. Dat ze met moed en vastberadenheid de weg van de ontmoeting en de onderhandeling zouden gaan en zo de blinde tegenstelling zouden overstijgen. Met evenveel kracht spoor ik de internationale gemeenschap aan, zonder dralen, in dat land duidelijke initiatieven te nemen gebaseerd op dialoog en onderhandelingen voor het welzijn van heel de Syrische bevolking.
Men mag geen enkele inspanning nalaten om hulp te bieden aan wie door dit vreselijke conflict getroffen is, in het bijzonder aan de ontheemden in het land zelf en aan de talloze vluchtelingen in de buurlanden. De humanitaire hulpverleners die zich inzetten om het lijden van de bevolking te verlichten, moet de mogelijkheid geboden worden de noodzakelijke hulp te bieden.

Wat kunnen wij doen voor de vrede in de wereld? Paus Johannes zei het al: allemaal hebben we de taak het samenleven in rechtvaardigheid en in liefde op te bouwen.

Moge een keten van inzet voor de vrede alle mannen en vrouwen van goede wil verbinden! Ik richt hierbij een dringende uitnodiging aan de hele Katholieke Kerk en ik verruim die uitnodiging tot alle Christenen van de andere belijdenissen, tot de mannen en vrouwen van andere godsdiensten, en ook tot die broers en zussen die niet geloven: vrede is een goed dat elke grens overstijgt want het is een goed voor heel de mensheid.
Met stemverheffing herhaal ik: het samenleven in volkeren en tussen volkeren wordt niet opgebouwd door de cultuur van confrontatie, de cultuur van het conflict. Integendeel. De enige weg naar vrede is de cultuur van de ontmoeting, de cultuur van de dialoog.
Dat de schreeuw om vrede luid weerklinke zodat het hart van allen geraakt wordt en allen de wapens neerleggen en zich laten leiden door het onstuitbare verlangen naar vrede.

Daarom, broers en zussen, heb ik besloten in heel de Kerk op 7 september, vooravond van het feest van de geboorte van Maria, Koningin van de vrede, een dag van vasten en gebed af te kondigen voor de vrede in Syri√ę, in het Midden- Oosten en in heel de wereld. Ik nodig ook de niet-katholieke christelijke broeders, de gelovigen van andere Godsdiensten en alle mannen en vrouwen van goede wil uit bij dit initiatief aan te sluiten op een wijze die zij goed achtenOp 7 september zullen we van 19 tot 24 u. op het Sint- Pietersplein, hier, samenkomen en door gebed en in een geest van boetvaardigheid van God deze genade afsmeken voor de geliefde Syrische natie, voor alle situaties van oorlog en geweld in de wereld. De mensheid heeft er nood aan dit soort gebaren voor de vrede te zien en woorden van hoop te horen! Ik vraag alle particuliere Kerken dat zij, naast het beleven van deze vastendag, voor deze intentie een liturgisch initiatief willen nemen.

Aan Maria vragen we dat zij ons zou bijstaan om geweld, conflict en oorlog te beantwoorden met de kracht van de dialoog, van de verzoening en van de liefde. Zij is moeder: dat zij ons helpt de vrede te vinden; allen zijn we haar kinderen. Help ons, Maria, om dit moeilijke ogenblik door te komen en om ons elke dag opnieuw en in elke omgeving voor een echte cultuur van ontmoeting en vrede in te zetten.

 

Feest van het Heilig Hart

Vandaag vieren we het feest van het Heilig Hart van Jezus. Misschien zag je ooit wel eens bij je (over)grootouders zo’n “ouderwets” Heilig-Hartbeeld met enkel Jezus’ hoofd en borst staan, waarbij Jezus met zijn vinger naar Zijn Hart wijst. ¬†Door het menselijk hart van Jezus gedenkt men heel speciaal de oneindige liefde van Christus voor iedere mens.

Het feest zelf ontstond nadat de Heer aan de heilige Margaretha-Maria Alacoque in Paray-le-Monial (Frankrijk, 17e eeuw) verschenen was. Hij toonde haar zijn grote, grote liefde, maar ook hoe Hij zelf, Jezus, ernaar snakt dat wij Zijn liefde beantwoorden en dat wij Hem òòk liefhebben. Bovendien vroeg Hij dat er eerherstel gebracht zou worden voor de zonden van iedere mens afzonderlijk en dat we veel te communie zouden gaan. Het is Jezus zelf die Margaretha-Maria Alacoque vroeg dat de Kerk een apart feest zou instellen op de eerste vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag (= in de week na Sacramentsdag, ongeveer 9 dagen later). In 1986 werd het voor het eerst gevierd; paus Pius IX verbreidde het over heel de Kerk.
Daarmee is de maand juni op bijzondere wijze toegewijd aan de verering van het goddelijk Hart. Nadat Jezus gestorven was,¬†“doorstak √©√©n van de soldaten zijn zijde met een lans; terstond kwam er bloed en water uit”.¬†Datzelfde zien we later terug op de ikoon “Jezus, ik vertrouw op U”, die op aanwijzingen van de heilige zuster Faustina gemaakt werd.¬†Deze open wonde herinnert ons vandaag aan de oneindige liefde die Jezus voor ons koestert, want Hij gaf voor ons vrijwillig zelfs de laatste druppel van zijn kostbaar bloed.¬†¬†En na Jezus’ hemelvaart blijft Hij ons oproepen om altijd zeer dicht bij zijn liefdevol Hart te leven. Als we constateren dat we zwak zijn en niet altijd even trouw, dan mogen we naar zijn Hart gaan, en daar zullen we vrede vinden.
Dat ons hart op het hart van Jezus mag gelijken!
Hart van de Heer vol liefd’ en kracht,
vervul ons met uw Heil’ge Geest,
opdat ons hart van liefde brandt
en steeds meer op het Uwe lijkt.

Maria bezoekt Elisabeth

FEEST MARIA BEZOEKT ELISABETH

Op het feest van Maria Bezoek, waarmee we de meimaand (Maria-maand) afsluiten, vieren we dat Maria op bezoek gaat naar haar nicht Elisabeth. Maria heeft zelf pas van de engel vernomen dat ze de Moeder van Jezus wordt, maar ook dat haar nicht Elisabeth, die al oud is en geen kinderen kon krijgen, òòk zwanger is. Zij verwacht Johannes de Doper en is al in haar 6e maand.
Maria denkt niet alleen aan zichzelf, maar haast zich naar Elisabeth – tevoet, wel 4 √† 5 dagen ver – om haar te gaan helpen. Wanneer zij elkaar ontmoeten, roept Elisabeth het vreugdevol uit: “Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus!” Dat is een stukje van ons Weesgegroet! Hieruit mogen wij onthouden dat, hoe dichter we bij Jezus leven (in het gebed, in de eucharistie‚Ķ), hoe vreugdevoller we zullen zijn. En dat de weg naar Jezus gaat via zijn Moeder, Maria.
Maria antwoordt Elisabeth door God te loven en te prijzen in het “Magnificat”: “Hoog verheft nu de Heer mijn ziel‚Ķ!” Ze jubelt God toe voor alle wonderen die Hij aan haar gedaan heeft. Dit mag een oefening zijn voor ons: dat wij elke avond eens de dag overlopen en proberen te zien waar God goed voor ons geweest is. Dat is meestal in heel kleine dingen. Heb je bijvoorbeeld gebeden om niet te moeilijke vragen op je examen? En heb je ze inderdaad kunnen beantwoorden? Heb je dan al eens beseft dat God je gebed verhoord heeft? Hem danken maakt je leven zoveel mooier! En met onze lofprijzingsliederen kunnen we God dan blij toezingen.
Die vreugde van Elisabeth en die dankbaarheid en lofzang van Maria, die wensen wij jullie speciaal vandaag van harte toe.

Hoogfeest van Sacramentsdag

HOOGFEEST – SACRAMENTSDAG

Dit hoogfeest van Sacramentsdag betekent dat wij vandaag speciaal nadenken over de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie, in de heilige Hostie. De hostie is niet zomaar een stukje brood, maar echt Jezus Christus zelf – al blijft ook dit weer een stukje mysterie. We weten het door ons geloof.
Onze God en Heer bevindt zich in het tabernakel. We kunnen Hem onze liefde tonen door even te knielen wanneer we een kerk binnenkomen (daarbij richten we ons speciaal naar Jezus in het tabernakel), door in aanbidding te gaan wanneer de monstrans-met-de-hostie uitgesteld wordt (op kamp bijvoorbeeld, maar hopelijk ook wel eens in je parochie), door even te buigen wanneer we de communie ontvangen in de mis enz.
Door het feest van vandaag zijn ook de processies ontstaan. Dan wordt de monstrans door de versierde straten van de parochie rondgedragen. Op vraag van paus Urbanus IV (13e eeuw) componeerde de heilige Thomas van Aquino er ook prachtige muziek voor: “Ik aanbid U‚Ķ God in verborgenheid‚Ķ”. Misschien ken je wel het “Tantum ergo” waarmee meestal de aanbidding afgesloten wordt, waarna de priester het volk met de monstrans zegent.
Wat mogen we dankbaar zijn dat Jezus ons niet alleen achtergelaten heeft hier op aarde, maar nog elke dag onder ons aanwezig is in de hostie, en dat we van daaruit kracht mogen ontvangen in ons leven!

’t Stukje Brood

’t Stukje brood dat ik net kreeg
is meer dan zomaar deeg.
Het is Jezus die bij mij kwam.

Jezus is nu heel dichtbij.
Door de communie is Hij nu in mij.
Dank U dat U zò bij mij wilt zijn.

Het is goed erbij stil te staan.
Denk er maar eens over na:
Het is Jezus die bij je is.

        2006, Lars Gerfen РThe Fruits

De Heilige Drie-eenheid

Vandaag vieren we het hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid. We vieren dat onze éne God bestaat uit drie (Drie-) goddelijke Personen: de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest. En samen zijn zij één (Eenheid). De Vader wacht ons op in de hemel, de Zoon is Mens geworden op aarde als Jezus, en de Heilige Geest is de liefde waarmee wij mensen elkaar beminnen als kinderen van God, maar ook de kracht en het vuur die we krijgen om van Jezus te getuigen, het inzicht, de wijsheid enz.

We zeggen het al als we een kruisteken maken: “In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”¬†
Dat bidden we ook in onze geloofsbelijdenis: “Ik geloof in God de almachtige Vader‚Ķ Ik geloof in Jezus Christus‚Ķ Ik geloof in de heilige Geest…”

Het blijft natuurlijk een mysterie. Ook al zouden we de dikste boeken daarover lezen, ergens blijft het toch onbegrijpelijk, niet te bevatten. Maar dat is niet erg! Geniet er maar van dat het feest is. Dat is zo mooi aan ons katholieke geloof!

 

Oudere berichten

© 2019 Tienerweb

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑